สพป.ยะลาเขต3พัฒนาครูด้วยรูปแบบการนิเทศการโค้ชสะท้อนคิด

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษา ด้วยรูปแบบการนิเทศการโค้ชสะท้อนคิด ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีนายวัชระ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูเข้าร่วม ณ ห้องประชุมบาลา ฮาลา ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายสุริยัณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้วยรูปแบบการนิเทศการโค้ชสะท้อนคิด ครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียน การใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 นอกจากนี้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน บูรณาการในรายวิชาเพิ่มเติม บูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บูรณาการในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และบูรณาการแบบโครงการ/โครงงาน รวมไปถึงเรียนรู้เทคนิคสอนอย่างไร ให้นักเรียนมีความสุข โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจำนวน 15 คน

เสนอข่าวโดย เกสรี ปชส สพป.ยล3. ข่าว/วุฒิภัทธ เครือข่าย ปชส กลุ่มนิเทศฯ ภาพ