รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ในเขตพื้นที่ จ.อุดรธานี

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้เดินทางเข้าร่วมรับฟังนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุดรธานีและโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ  ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี  ในโอกาสนี้ ดร.อัมพร  พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ร่วมต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ง

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าเยี่ยมชม “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ  ได้กล่าวว่า “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยถือว่าดำเนินการมาถูกทาง ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษาเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล” จึงต้องมีการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ต่อจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุดรธานีและโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้ผลงานเด่นของโรงเรียนในสังกัดร่วมจัดนิทรรศการ อาทิ การเรียนการสอน Coding และ Robotics (หุ่นยนต์) ของโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม และโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา การนำเสนอกรอบงานธุรการของโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ของโรงเรียนสตรีราชินูทิศ การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ IQA AWARDS ของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม และโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร