สพป.น่าน เขต 2 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลนักเรียนเพื่อ ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์  ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนอยู่จริงในห้องเรียน ผ่านระบบ Tele Conference ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลนักเรียนที่จะใช้ในการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน เกิดการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น