ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดการแข่งขันกีฬาสี ภายในโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  ประจำปีการศึกษา 2561  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลหนองคาย  อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย   โดยมีนายกฤศภณ  หล้าวงศา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคายประธานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ดังกล่าว  การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560และการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 เป็นการส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย การมีส่วนร่วมในหมู่คณะ รู้รักสามัคคี มีน้ำในเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การทำงานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเพื่อเสริมสร้างประสบประการณ์ตรงและทักษะในการเล่นกีฬา กรีฑาและเกม  สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แบ่งสีออกเป็น 4 สี  ตามจำนวนห้องเรียน ของแต่ละชั้น มีการแข่งขันทั้งกรีฑา กีฬา และเกมพื้นบ้าน ทั้งประเภทชาย – หญิง