สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 รับการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะ 1 ปี จากคณะกรรมการ นำโดยดร.อำนาจ บุญทรง ประธานกรรมการ ผอ.ทองสุข อยู่ศรี กรรมการ ผอ.ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ กรรมการ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย อย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลในการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก