สพม.3 ร่วมการประชุมติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference “การติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (สพฐ.) ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการดำเนินงานชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ตามนโยบายของ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง การเตรียมข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้การติดตามตรวจสอบของคณะทำงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเกิดประโยชน์สำหรับสถานศึกษาต่อไป