สพป.น่าน เขต 2 สวทช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 ครั้งที่ 2  ซึ่งมีครูโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ระหว่าง วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 โดย ดร.บัญชา  รัตนวิฑูรย์ วิทยากรบรรยาย  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2