สพป.ลพบุรี เขต 1>รับชมรับฟังการประชุมติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. >>นางสาวเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป. ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการประชุมทางไกล Conference ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา จาก ดร.เกตุทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงการแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน จากกรณีที่เป็นข่าวนักเรียนไม่มีตัวตนอยู่จริงในห้องเรียน (นักเรียนผี) และนางปณิชา นัยเพียร รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงแนวทางการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบจำนวนนักเรียน 6 ภูมิภาค และนายวันชัย จันทร์ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 2 สนผ. ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามหนังสือสั่งการฯ จำนวน 4 ฉบับ ที่ต้องดำเนินการติดตามและกำชับให้ได้ข้อมูลที่จริงที่สุดเพื่อนำไปจัดสรรงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2) และนำข้อมูลไปเป็นตัวตั้งในการกำหนดขนาดของสถานศึกษาต่อไป และ ดร.อังคณา สุขเสวี รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องมือในการลงพื้นที่ติดตาม และปัญหาที่พบในโรงเรียนบางแห่งเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปี 2561 และผู้อำนวยการกลุ่มติดตามในแต่ละภาค ชี้แจงเกี่ยวกับการลงพื้นที่ติดตามเชิงประจักษ์ในแต่ละส่วนภูมิภาค พร้อมตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)