ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันนี้ (7ม.ค.64) เวลา 08.30 น. นายขวัญเรือน  แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  ร่วมงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ณ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน นพ.สสจ.กล่าวรายงาน ทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติงาน เวลา 10.30 น. ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านแจ้งน้อย หลังจากนั้นเวลา 11.30 น. ได้พบปะให้โอวาทแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  จำนวน  29 ราย ประกอบด้วย วิชาเอกสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ เคมี และชีววิทยา ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ ศธ 02100/ว 2116 ลว วันที่  24  ธันวาคม  2563  โดยได้กล่าวให้โอวาทในเรื่องของการมีวินัยในตัวเอง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นครู  ครูต้องสามารถดำรงความเป็นครูอยู่ได้ทุกอิริยาบถ ครูต้องสามารถเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ สอนอย่างไรทำอย่างนั้น  มีความทุ่มเทเสียสละ ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่   และจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการบรรจุใหม่  โดยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติได้ชี้แจงรายละเอียดการกรอกแฟ้มประวัติ  หลักฐานการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และการทำบัตรประจำตัวข้าราชการใหม่