ผอ.สพป.ชัยนาท เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนของศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 >>> ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑา- กีฬานักเรียนของศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 ประจำปีการศึกษา 2561 “เมืองชัยนาท 2 เกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดแหลมหว้า โดยมีนายชาลี สุขสบาย ผอ.รร.อนุบาลเมืองชัยนาท หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง พัฒนาทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา สังคมและด้านอารมณ์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รู้รักสามัคคี เคารพในกติกาแก่นักเรียน โดยประธานในพิธีได้ให้ข้อคิด ข้อแนะนำ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา