สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบนโนบายธุรการโรงเรียน 

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโนบายการปฏิบัติงานให้กับธุรการโรงเรียน  เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปิดการอบรมธุรการโรงเรียน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก