สพป.ลพบุรี เขต 1 เปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-NET/NT) กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร ปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. >>นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-NET/NT) กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร ปีการศึกษา 2561  ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติ O-Net/NT ระดับเขตพื้นที่ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ทั้งในระดับ ๕ วิชาหลักและทั้ง 8 กลุ่มสาระในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งการอ่านออกออกเขียนได้ของนักเรียน วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนพัฒนา มีความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ   O-Net , NT  ของกลุ่มโรงเรียนให้สูงขึ้น ณ โรงเรียนวัดหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/รายงาน : โรงเรียนวัดหนองเมือง/ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)