การประชุมชี้แจงการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ )

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์  ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการการประชุมชี้แจงการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ) ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เรื่อง  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)  ที่ให้มีโรงเรียนศูนย์กลางในตำบลเป็นต้นแบบที่มีความพร้อมให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ  สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน  นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์  เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สพป.น่าน เขต 2  ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงการคัดเลือกโรงเรียนฯ ณ ห้องประชุมเอี้ยงคำ สพป.น่าน เขต 2