วันที่ 13 มกราคม 2564 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.42 เขต 42 พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รอง ผอ.สพม.เขต42 และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนใน จังหวัดอุทัยธานี ใน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 13 มกราคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต42 และคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.42 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ในจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้กำลังใจ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สหวิทยาเขตอู่ไท – โรงเรียนลานสักวิทยาคม โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
สหวิทยาเขตสะแกกรัง – โรงเรียนทุ่งโพวิทยา โรเงรียนตลุกดู่วิทยาคม