ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านควนพนางตุุงเพื่อสำรวจดูสภาพความพร้อมของโรงเรียน ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา

…………………………………………………………………………………………….
เมื่อวานนี้เวลา 13.30 น. (13 มกราคม 2564) นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านควนพนางตุงตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อสำรวจพื้นที่และประชุมชี้แจงทำความเข้าใจรับทราบนโยบายการบริหารจัดการของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ทั้งนี้เพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนายกระดับเป็นโรงเรยีนคุณภาพการศึึกษาของชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานเครือข่ายไตรภาคี ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 5 โรง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านควนพนางตุง ผุ้แทนชุมชน และศึกษานิเทศก์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พัทลุง เขต 1
ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโรงเรียนคุณภาพของชุมชนขึ้น และในส่วนของสพป.พัทลุง เขต 1 ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดจุุดเป็นโรงเรียนคุณภาพของแต่ละอำเภอแล้วพิจารณาความพร้อมตามลำดับนั้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวซึ่งขณะนี้ทางสพฐ.กำหนดให้เขตพื้นที่ละ 1 จุดก่อน เพื่อจัดตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 เพื่อดำเนินการยกระดับคุณภาพให้โรงเรียนมีความพร้อมความเจริญทางด้านกายภาพก่อน ดังนั้นทาง สพป.พัทลุง เขต 1. จึงได้มาทำความเข้าใจในนโยบายและสำรวจข้อมุูลส่งให้สพฐ.ให้ทันภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อสพฐ.จะได้นำข้อมูลดังกล่าวขับเคลื่อนในระดับต่อไป
………………………………………………
นางสาวสมใจ บุญเผือก นักประชาสัมพันธ์ ภาพ: ข่าว