สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล VIDEO CONFRENCE “ติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชบาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนายเสกสรรค กอเส็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายประเสริฐ วาเล๊าะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวกษิมา คงตุก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่รับผิดชอบ เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล VIDEO CONFRENCE “ติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)” เพื่อให้การติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน และการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดการประชุมขึ้นมาเพื่อเน้นย้ำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 225 เขตพื้นที่ ได้ดำเนินการ เตรียมความพร้อมในการติดตามและตรวจสอบดังกล่าว และชี้แจงแนวทางการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบจำนวนนักเรียน 6 ภูมิภาค เครื่องมือในการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบจำนวนนักเรียน , การติดตามการดำเนินโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และการติดตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ  โดยดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ผอ.กลุ่มงบประมาณ 2 สนผ. , ผอ.กลุ่มติดตาม ฯ ที่รับผิดชอบในแต่ละภาค  ร่วมมอบนโยบายและชี้แจงรายละเอียด