ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ ราษฎร และเจ้าหน้าที่ โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

       เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ ราษฎร และเจ้าหน้าที่ โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน   ในการนี้ ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา และนางสาวนาถยา อุดอ้าย เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมให้การต้อนรับซึ่ง นายยอดรัก ยอดศักดิ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกจูน และนักเรียน รับมอบสิ่งของพระราชทาน ในครั้งนี้ด้วย