สพม.37 เร่งให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

สพม.37 เร่งให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ (COVID-19)

ในวันที่ 15 มกราคม 2564 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ศึกษานิเทศก์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อ กำกับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการเยียวยา ภายใต้มาตรการการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยแบ่งคณะการลงพื้นที่เป็นจังหวัดน่าน 2 คณะ และจังหวัดแพร่ 1 คณะ สำหรับพื้นที่ในจังหวัดน่าน นำโดยนายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.37 และนายจิรัฐพงศ์  สุมนะ รอง ผอ.สพม.37 พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศและติดตามฯ ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และโรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และนางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศและติดตามฯ ณ โรงเรียนนน่านประชาอุทิศ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ และในพื้นที่จังหวัดแพร่ นำโดยนางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพม.37 พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศและติดตามฯ ณ โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Facebook สพม.37 : สพม37 เร่งให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19