15 มกราคม 2564 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.42 เขต 42 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.42 ตรวจเยี่ยมรร.สหวิทยาเขตวิมานลอย อัจฉราลัย

วันที่ 15 มกราคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.42 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค์ เพื่อให้กำลังใจ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สหวิทยาเขตวิมานลอย – โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม
สหวิทยาเขตอัจฉราลัย – โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม