การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ด้วยระบบนิเทศออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ด้วยระบบนิเทศออนไลน์ เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยี และการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศ นำระบบการนิเทศออนไลน์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27