สพป.นฐ.1 ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. ห้องจันหอม  นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรร่วมรับชม-รับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรับทราบการดำเนินงาน/ นโยบายในการจัดการศึกษา ของ สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”  โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. พร้อมแจ้งข้อราชการ 2 ประเด็นคือ การเปิดการเรียนตามปกติให้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการของ   ศบค.แต่ละจังหวัด  2 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ปฏิบัติตามแต่ละบริบทของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียน ในการติดตามรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ในครั้งนี้ ผู้เข้ารับชมทุกท่าน ได้ปฏิบั้ติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐานของ ศบค.จังหวัดนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข  ต่อจากนั้นได้ประชุมทีมบริหาร สพป.นครปฐม

 

#ปิดโรงเรียนแต่ไม่ปิดการเรียนรู้     #ด้วยความห่วงใยในสุขภาพปราศจากโควิดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต1  #เป็นกำลังใจให้คณะผู้บริหารและครูผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ทุกท่าน #เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน