สพม.15 จัดโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ประจำศูนย์จังหวัดยะลา

วันที่ 17 ธันวาคม 2561
นายอดินนท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ประจำศูนย์จังหวัดยะลา โดยมีนายวีรวัฒน์ คงพิน รักษาราชการแทนผอ.สพม.15 กล่าวรายงานการดำเนินการโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ และมีทีมคณะวิทยากรจากส่วนกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดยะลา คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 รวมทั้งสิ้นกว่าสามพันคน เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2561 ณ หน่วยสอน 2 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โรงเรียนสตรียะลา และหน่วยที่ 2 โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน อ.เบตง จ.ยะลา โครงการดังกล่าวเป็นโครงการจัดสอนเสริมให้นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในทุกระดับทุกประเภทการศึกษา แล้วยังจัดให้มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเปิดโลกทรรศน์ และส่งเสริมศักยภาพ ให้นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ต่อไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา