จันท์ 1 ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

17 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (เขตอำเภอเมืองจันทบุรี) โดยร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดผลดีกับทางราชการ เพื่อทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในชุมชน เป็นต้นแบบ มีความพร้อมให้บริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ มีนายสมชาย อรุณธัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1