สพป.นฐ.1 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 27  มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. ห้องจันหอม  นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรร่วมรับชม-รับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2564 เพื่อรับทราบการดำเนินงาน/ นโยบายในการจัดการศึกษา ของ สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”  โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. พร้อมแจ้งข้อราชการสำคัญต่างๆ     ในการติดตามรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ในครั้งนี้ ผู้เข้ารับชมรายการฯ ทุกท่าน ได้ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐานของ ศบค.จังหวัดนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข  ต่อจากนั้นได้ประชุมทีมบริหาร สพป.นครปฐม เขต  1เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามภารกิจงานให้ขับเคลื่อนต่อไปด้วยความเรียบร้อย