การจัดการศึกษาด้วยการประสานความร่วมมือจากชุมชน ในโรงเรียนชนบท(โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3)

              วันที่ 25-26 มกราคม 2564 : โรงเรียนบ้านควนเจดีย์  สพป.สงขลา เขต 3
ได้รับความอนุเคราะห์จากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คุณสมไชย เพ็ชรยอดศรี , คุณเล็ก ขาวทอง และคณะ
มาช่วยทำถนนและคูระบายน้ำภายในโรงเรียน เป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงหน้าฝน
เนื่องจากโรงเรียนยังไม่มีถนนภายในและไม่มีคูระบายน้ำ งานนี้เสร็จเรียบร้อย
ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียน เขตพื้นที่ฯและ สพฐ. ทำให้ประหยัดงบประมาณของรัฐ
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ขอขอบคุณ  คุณสมไชย เพ็ชรยอดศรี คุณเล็ก ขาวทอง พร้อมด้วยคณะ มา ณ โอกาสนี้


 

นายนิพนธ์ มณีรัตน์