โครงการยกผลสัมฤทธิ์ O-NET เครือข่ายฯ เมือง 2

วันที่  17  ธันวาคม  2561  เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 2  จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  ปีการศึกษา  2561  ณ  อาคารเอนกประสงค์  ร.ร.พรหมประสาทราษฎร์นุกูล  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  สังกัด  สพป.สุรินทร์ เขต 1  โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  มอบหมายให้  นายวันชัย  คำพาวงศ์  รอง  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ  วัตถุประสงค์โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  ปีการศึกษา  2561  ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ   มีผู้เรียนระดับชั้น  ป.6  ม.3 ในสังกัดเครือข่าย ฯ เมือง 2  จุด ต.เฉนียง  ร่วมกิจกรรม  จำนวน  108  คน