สพป.ลพบุรี เขต 1>ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ของ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการ สพม. เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-13.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ของ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยมี นางสาวเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาววรัญญา ฤทธิ์บำรุง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล/ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)