ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดป้าย “นับถอยหลังสู่การทดสอบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561”

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดป้าย “นับถอยหลังสู่การทดสอบการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561” ณ  ลานหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ทั้งนี้ ในส่วนการวัดและประเมินผลการศึกษานั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ได้ตระหนักถึงคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของการจัดการศึกษาและตัวชี้วัดหลักของคุณภาพผู้เรียน ก้อคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องดำเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษาสำหรับในครั้งนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดดำเนินการทดสอบโดยการทดสอบตามหลักเกณฑ์วิธีการ/หลักเกณฑ์ของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่  2-3 กุมภาพันธ์  2562  หากนับถอยหลังจากวันนี้ 45 วัน ประกอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติหรือที่เรียกว่า NT รวม  3 ด้าน ในวันที่ 6  มีนาคม  2562  คงเหลือนับถอยหลังจากวันนี้ 77  วัน นอกจากนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องเข้ารับการประเมินด้านการอ่าน หรือที่เรียกว่า  RT ในระหว่างวันที่  11-15  กุมภาพันธ์  2562   คงเหลือนับถอยหลังจากวันนี้  55  วัน รวมถึงการสอบปลายปีของนักเรียนทุกระดับชั้นที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ก่อนปิดภาคเรียน  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน  ได้เกิดความตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนทุกคนที่ต้องเข้ารับการทดสอบทุกคน มีความพร้อมสำหรับการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561 สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและตัวแทนนักเรียน  จำนวนทั้งสิ้น  150  คน