สพม.15 จัดงาน “มหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา 4.0” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ “มหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา 4.0” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ
นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำความรู้ ความข้าใจ และทักษะจากการเรียนในห้องเรียนมาใช้โดยการปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา ซึ่งเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงมากที่สุด ต้องการสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ และได้นำความรู้ความเข้าใจในสาระวิชามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
ด้านนายวีรวัฒน์ คงพิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้จัดขึ้นตามโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอิสลามศึกษา รวมถึงเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ได้นำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานทางด้านการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ให้ชุมชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง และเพื่อส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงานตามหลักการอิสลาม
การจัดงานมหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา สพม.15 ประจำปี 2561 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา 4.0” มีโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 46 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน รวมทั้งสิ้น 1,100 คน โดยจัดกิจกรรมหลักๆจำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลงานครูอิสลามศึกษา/ผลงานนักเรียน ของโรงเรียนที่เปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม จำนวน 23 โรงเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการอิสลามศึกษา จำนวน 10 กิจกรรม การกวนอาซูรอ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน