สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม ตำบลท่าสองยางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

วันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 เวลา 13.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม ตำบลท่าสองยาง ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยมีนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จ


ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแมเปิดสอนและดำเนินงานตามพระราชดำริฯ มาตั้งแต่ปี 2545 นักเรียนทุกคนเป็นชาวปกาเกอะญอ เริ่มแรกมีนักเรียนเพียง 44 คน ปัจจุบันผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษา ส่งบุตรหลานไปเรียนให้ได้รู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น ทั้งยังใส่ใจเข้าร่วมชั้น เรียนรู้ภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่ ทำให้ชาวบ้านเริ่มฟังและสื่อสารภาษาไทยได้มากขึ้น


บ้านทีซอแม ตั้งมานานกว่า 150 ปี อยู่ติดชายแดนไทย-เมียนมา เมื่อมีโรงเรียน และมีโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าไปช่วยพัฒนา หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสนองพระราชดำริ ทำให้สุขภาพอนามัยของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดาดีขึ้น เยาวชนมีโอกาสทางศึกษาที่เท่าเทียมกัน ไม่ต้องเดินเท้าไปเรียนที่โรงเรียนแม่ ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับการสานต่องานโครงการตามพระราชดำริ จะเร่งขยายผลให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้เรื่องการทำเกษตร ให้เมล็ดพันธุ์ผักไปเพาะปลูก ผลผลิตส่วนหนึ่งเก็บไว้บริโภค และอีกส่วนหนึ่งจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน อีกหนึ่งกิจกรรมที่เริ่มเห็นผลสำเร็จ คือ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดตาก ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีมหาวิทยาลัยนเรศวร สนองพระราชดำริ พบว่า ครูสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่นักเรียน ทำให้ผลการเรียนดีขึ้นในหลายวิชา แต่สิ่งที่ต้องส่งเสริมเพิ่มเติม คือ เรื่องการรักษาสุขอนามัย ยังตรวจพบหนอนพยาธิในนักเรียน และมีเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ต้องให้เด็กใส่รองเท้า และทำความสะอาดร่างกายให้เป็นนิสัยทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ในวันนี้ มีหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จากมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยแพทย์พระราชทาน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรค ทำฟัน และให้ความรู้แก่ประชาชน

ภาพ/ข่าว ศตายุ วาดพิมาย