ผอ.สพม.24 เปิดป้ายแปลงเกษตรเพาะพันธ์ุกล้าเมล็ดพืชพระราชทาน

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประธานในพิธีเปิดป้าย แปลงเกษตรเพาะพันธุ์กล้าเมล็ดพืชพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณเจ้า พระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนและผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้  ณ โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์  หมู่ 2 ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ