“ชีวิตปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน”

18 กันยายน 2561 นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบหมวกนิรภัย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมาบชลูด จำนวน 570 ใบ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมและส่งเสริมความสัมพันธ์ผ่านสื่อนิทานและละครหุ่น ตอน “ชีวิตปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย” โดยความร่วมมือของมูลนิธิดวงประทีป และบริษัท โซลเวย์ จำกัด โดยมีคุณศิริพร วุฒิเลาหพันธ์ ประธานมูลนิธิสยามโซเวย์ กล่าวให้แนวคิดในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการ และนายภูษิต โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบชะลูด กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนวัดมาบชลูด