สพป.น่าน เขต 2ประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE การสำรวจความต้องการใช้ DLTVในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่ขาดครูและ/หรือครูไม่ครบวิชาเอก ที่ประสงค์จะใช้ระบบDLTV ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน

สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE การสำรวจความต้องการใช้ DLTVในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่ขาดครูและ/หรือครูไม่ครบวิชาเอก ที่ประสงค์จะใช้ระบบDLTV ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน  โดยทางมูลนิธิฯจะสนับสนุนอุปกรณ์ในการรับสัญญาณ แผนการจัดการเรียนรู้และCD. วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 256 1