สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยการนำของนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริต
———————————————————————-
เพื่อยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และภาพลักษณ์ ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ข้าพเจ้า นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ขอให้คำมั่นว่า จะบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยขอให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนปฏิบัติราชการ โดยยึดประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสำคัญและดำเนินงานด้วยความสุจริต รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย
1.) ด้านความโปร่งใส คือ การเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลบทบาทภารกิจของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบในการปฏิบัติงานและแก้ไข ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
2.) ด้านพร้อมรับผิด คือ การพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่มากกว่าเรื่องส่วนตัว
3.) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน คือ การบริหารจัดการให้สำนักงาน เขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ปลอดจากการทุจริต ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ที่จะใช้ตำแหน่งในการเอื้อต่อผลประโยชน์
4.) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ การสร้างทัศนคติ ปลูกฝัง ให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ไม่ยอมรับการทุจริตที่เกิดขึ้นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
5.) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน คือ การกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด มีความเป็นธรรมในการการบริหารงานด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ ด้านการมอบหมายงาน และด้านการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน