รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ และ สพป.อำนาจเจริญ ที่จะรับการประเมินสัมฤทธิผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาดูงาน สพป.อุบลราชธานี เขต 1

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย นายวันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกา เขต 4 ประธานคณะกรรมการ นายจรณเดช บุปผาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะรับการประเมินสัมฤทธิผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธวัชชัย คำวงศ์ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นายทวี สอนคำเสน นายจิมจง ทองคำวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และนายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยได้รับการต้อนรับและการอนุเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จาก นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกท่านด้วยดี