เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ สพป.มุกดาหาร อบรมปฏิบัติการ “Google Apps for Education”

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดงมอน นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม “การใช้งาน Google Apps for Education” โดยนายบุญอำนวย  แฝงสาคู ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ ได้กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยเฉพาะมาตรการเว้นระยะห่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และมีทักษะในการใช้งาน Google Classroom สามารถสร้างห้องเรียนและบทเรียน และสอนนักเรียนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่นำมาใช้ร่วมกับ Google Classroom รวมทั้งส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการภายในโรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครูจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนละ ๑ คนรวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๔ คน