สพป.สร.1 ร่วมหารือ สร้างความเข้าใจ การบริหารจัดการ ร.ร.ขนาดเล็กในสังกัด

เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2561  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เดินทางไปที่  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์  ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  (จำนวนเด็กต่ำกว่า  40  คน)  โดยได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ปัญหาที่โรงเรียนขนาดเล็กได้รับ   เพื่อรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกับชุมชน  โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเด็ก  พัฒนาโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน