ร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 มอบหมายให้ ดร.อนุนารถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมงานในโอกาสที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564