“ผู้ตรวจราชการ ศธ. ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 ติดตามขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน”

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายโชคดี ศรัทธาการ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และนายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 นายชุมพล ฝูงใหญ่ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เข้าพบ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เจ้าคณะประจำจังหวัดปัตตานี และประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เพื่อนำเรียนข้อมูล นำความเห็นและข้อเสนอแนะ มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขับเคลื่อน การเตรียมความพร้อมโรงเรียน Stand Alone , โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้บรรลุผลตามนโยบาย และเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดต่อไป

 และวันอังคาร ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ตามนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone โดยมีนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นางสาวกษิมา คงตุก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

เพื่อติดตามความพร้อมและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ของจังหวัดปัตตานี ซึ่งได้ลงพื้นที่ ติดตาม ขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียน Stand Alone ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านหัวคลอง โรงเรียนบ้านปุลามาวอ โรงเรียนบ้านทุ่ง โรงเรียนบ้านนอก วัดมหิงษาราม บ้านบ่ออิฐ บ้านเคียน บ้านกลาง วัดศรีสุดาจันทร์ บ้านคลองต่ำ เพื่อเก็บข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความสำเร็จ และข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จ ตามนโยบายและเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดต่อไป