ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอสนามชัยเขต

วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมประธานเขตคุณภาพการศึกษาอำเภอสนามชัยเขต เพื่อพบปะมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นย้ำ ๓ นโยบายหลัก ดังนี้ ๑) ด้านโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน  ๒) ด้านคุณภาพการศึกษา ๓) ด้านคุณธรรม ในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  โดยจะดำเนินงานร่วมกับเขตคุณภาพการศึกษาเป็นฐานในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานเขตคุณภาพการศึกษาอำเภอสนามชัยเขต ๔ เขต นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายปรีชา เสาวกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต นายมาโนช โคมเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดยมีนายทวีศิลป์ กล้าณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระไม้แดง พร้อมคณะข้าราชการครู ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดสระไม้แดง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา