สพป.ปัตตานี จัดประชุมพิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบาย “๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” เป็นนโยบายที่สอดรับกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพปะจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมาย คือ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้กับนักเรียนในพื้นที่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามแนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในระดับตำบลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันนี้ วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ได้เชิญคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ โดยมีนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายอำเภอ ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอหนองจิก ประธานศูนย์เครือข่าย ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการในการคัดเลือก เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมชบาเงิน ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1