ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคลสพฐ.

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กล่าวรายงานการดำเนินการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคลสพฐ.หลักสูตร “บทบาทนักทรัพยากรบุคคล สพฐ.ยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ”  ต่อ นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานในพิธีการอบรมโครงการ ดังกล่าว  ณ  สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี  จังหวัดหนองคาย  โดยได้กำหนดการอบรม ระหว่างวันที่  19 – 21  ธันวาคม  2561  ในการอบรมครั้งนี้ จัดโดยสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี  จังหวัดหนองคาย ร่วมกับสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (กก.ตชด.24,กก.4บก.บช.ตชด.),คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมกับบริษัทดับบลิว เบทเตอร์ไลพ์  เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำเนินชีวิตรวมทั้งพัฒนาทัศนคติพร้อมวิธีคิดให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นซึ่งนำไปสู่การทำงานเป็นทีมได้  สำหรับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักทรัพยากรบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ (สพท.) จำนวน  60  คน