ส่งกำลังใจให้กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง ในการคัดเลือกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมปอง ชินตะวัน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมให้กำลังใจกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง ในการคัดเลือกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดยมีนายสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี นางนพวรรณ แก้วมณี เกษตรอำเภอสายบุรี ผู้แทนจากสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดปัตตานี ปศุสัตว์อำเภอสายบุรี และนายก อบต.บางเก่า ร่วมให้กำลังใจ มีนายเฉลิมเกียรติ รอดแสง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นางยัสมีน ดือเร๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวหทัยชนก สกุณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวไซนะ สาอิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนิศานาถ บัวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกยุวเกษตรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

นายสุวิทย์ หวัดแท่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง กล่าวว่า โครงการกลุ่มยุวเกษตรกรของโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพการเกษตร โดยการปฏิบัติจริงที่โรงเรียน มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตรและยอมรับว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ โดยได้จัดฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 7 ฐาน ได้แก่ ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ในโรงเรียนมาทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดต้นทุนและกำจัดขยะในโรงเรียนให้เป็นประโยชน์ ฐานมัลเบอร์รี่ ที่ปลูกในโรงเรียน มี 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดใบ ซึ่งจะนำใบอ่อนมาประกอบอาหารทำเป็นผักลวกจิ้มน้ำพริก หรือใส่ในแกงเลียงและทำเป็นเครื่องดื่มชา อีกทั้งยังนำใบมาเป็นอาหารสัตรว์ ได้แก่ ปลานิล เป็ดและไก่ของโรงเรียน ส่วนชนิดผล เมื่อผลสุกสามารถรับประทานได้เหมือนผลไม้ทั่วไป ช่วยลดน้ำตาลและไขมันในเลือก บำรุงหัวใจให้แข็งแรง ฐานไก่ไข่และเป็ดไข่ ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกพาเพลิน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ เพื่อสนับสนุนในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ฐานไข่เค็มดินพรุสมุนไพร ฐานเพาะเห็ด และฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์นาข้าว ทั้งหมดนี้เป็นการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการปฏิบัติจริงและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่บ้านของนักเรียนได้และการประกอบอาชีพของครอบครัวต่อไป

มนทิชา  แวซอเหาะ     ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี      รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th