สพป.นครปฐม เขต 1 จัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่าง สถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา ”

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์  2564  นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เป็นประธาน นายมิน  ประจวบวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นพยาน ในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ    “การดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  ระหว่าง สถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา ”  ณ  ห้องประชุมพระพรหมเวทีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ระหว่างสถานศึกษาแกนนำ คือ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม และโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง  กับสถานศึกษาร่วมพัฒนา   โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เป็นโรงเรียนแกนนำดูแลรับผิดชอบสถานศึกษาร่วมพัฒนาประกอบด้วย โรงเรียนบ้านลำพยา โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย  โรงเรียนบ้านหนองหิน   และ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง เป็นสถานศึกษาแกนนำดูแลรับผิดชอบสถานศึกษาร่วมพัฒนาประกอบด้วย โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย    โรงเรียนบ้านห้วยขวาง และโรงเรียนบ้านหนองขาม

โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เป็นเป้าหมายของนโยบายรัฐบาล และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ผ่านกระบวนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ได้ลงนามร่วม 2 ฝ่าย วัตถุประสงค์  เพื่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานตามกฎกระทรวง      เพื่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดไว้    และให้สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือ หน่วยงานภายนอก โดยมี ระยะเวลาความร่วมมือ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564  ถึง ปี พ.ศ. 2566 โดยมี  ข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกัน ดังนี้   3.1 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพบริบทของสถานศึกษาภายในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา รวมทั้ง กำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.๒ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

3.๓ จัดทำแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาร่วมพัฒนา ระยะ ๓ ปี

3.๔ ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

3.5 สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาแกนนำ ในการเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาร่วมพัฒนาตามแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

        3.6 พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม นิเทศ และให้คำแนะนำช่วยเหลือการดำเนินการของสถานศึกษาภายในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

๓.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในเครือข่าย ระหว่างเครือข่าย และระดับเขตพื้นที่การศึกษา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้ง การเผยแพร่นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
เพื่อการขยายผล

3.๘ ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาภายในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

3.๙ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน