สุรินทร์ ประชุมแนะแนวทักษะอาชีพทางไกล

เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2564  ที่ห้อง Conference (สพป.สุรินทร์ เขต 1) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  จังหวัดสุรินทร์   ซึ่งรูปแบบการประชุม  เป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Google  meet  โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  ในส่วนของวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้   เป็นผู้แทนหน่วยงาน จากสำนักงานฝีมือแรงงานสุรินทร์  ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์  ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจแก่ผู้บริหารและครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน  ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  จังหวัดสุรินทร์