สพป.สร.1 ประชุมปฏิบัติการกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา

วันที่  19 ธันวาคม  2561  ณ ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.สุรินทร์ เขต 1  จัดประชุมปฏิบัติการกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดย  นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ  จุดประสงค์  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  ความมั่นใจในข้อมูลคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  ทำให้ผู้เรียนเกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ใช้มาตรฐานเป็นกรอบแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอน  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้มาตรฐานเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือ  การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน  ท้องถิ่น   พ่อแม่ผู้ปกครอง  และองค์กร  ในการขับเคลื่อนการศึกษาสู่เป้าหมายเดียวกัน

+