ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สภากาแฟ)  ในการนี้นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา นายพงศ์สันต์  โตเจริญ รองผอ.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นางนัฐพร วิเวกชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีเปิดโดยมีนายกิตติพันธุ์  โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวรายงาน จังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา เพื่ออนุรักษ์โบราณสถาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ความเป็นมาของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการปรับปรุงพื้นที่และอาคารในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ อาคารตำหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ จัดแสดงเนื้อหาทางประวัติศาสตร์การปกครอง ความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี เหตุการณ์สำคัญ  เรื่องราวความทรงจำของเมืองฉะเชิงเทรา ส่วนที่ ๒ อาคารเรือนรับรองใช้เป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้แก่นักเรียน ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งให้ผู้เข้าชมภาพยนตร์สั้น เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองฉะเชิงเทรา ด้านสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวเมืองฉะเชิงเทรา ส่วนที่ ๓ หอพระพุทธโสธร เป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาใหม่ สำหรับใช้เป็นที่เก็บรักษาพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรจำลอง ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จำนวน ๓๓ องค์ และแผ่นปั้มหลวงพ่อโสธร พิมพ์พระเจ้า ๕ พระองค์ พ.ศ. ๒๔๗๓ ส่วนที่ ๔ อาคารทรงงานศาลากลางน้ำ ใช้เป็นที่ทรงงานและประทับให้พสกนิกรและประชาชนเข้าเฝ้ารับเสด็จ ในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนเมืองฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ในพิธีมีการทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ๙ รูป และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ (สภากาแฟ) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเหล่าการชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา