สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

          วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา