สพฐ. ประชุมเตรียมพร้อมจัดตั้ง สพม. ใหม่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด กรุงเทพ โดยมี นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (42 เขต) และประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุม


เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาครั้งนี้ เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาได้ประกาศและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งจะทำให้เกิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เพิ่มขึ้นอีก 20 เขต และขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศในราชกิจานุเบกษา ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และระดมความคิดในการดำเนินการขั้นตอนต่อไป คือการเตรียมความพร้อมของการจัดตั้ง สพม. ใหม่ ทั้งด้านอาคารสถานที่ การเตรียมบุคลากรที่จะมาทำงาน การจัดหาทรัพยากร และสิ่งต่างๆ ที่จะต้องเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาให้ชัดเจน ซึ่งนับจากนี้ไปถือเป็นภารกิจสำคัญที่ สพม. ทั้ง 62 แห่ง โดยเฉพาะสพม. ตั้งใหม่ 20 เขต ต้องเร่งรัดการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น นับเป็นความท้าทายที่สาธารณชนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการปรับโครงสร้าง ดังนั้นต้องร่วมกันพลักดันให้ การบริหารงานของ สพม. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการศึกษาของชาติไปสู่ระดับสากลต่อไป