สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะทำงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร  ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา ๒  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อรับทราบผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งได้คัดเลือกโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนนำร่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  มีโรงเรียนเครือข่ายจำนวน ๓ โรงเรียน คือ ๑) โรงเรียนวัดวังกะจะ ๒) โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ ๓) โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒